/>

Приложение 2 от закона за туризма

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

 

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството Хермес Флай ООД с данни за контакт: адрес - гр. София 1000, ул. Позитано 9А, тел. – 02/980 4415, e-mail – info@hermesholidays.net, ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

 

Туристически агент, осъществяващ комуникацията с клиентите: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………………………………………………., тел.:………………………………………………………………………,

E-mail:………………………………………………………………………………………………

 

В съответствие със законовите изисквания дружеството Хермес Флай ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

 

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 – Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

 

– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

 

– На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

 

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

 

– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

 

– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.

 

 – Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

 

– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

 

– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

 

– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

 

– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

 

– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството Хермес Флай ООД се ползва със защита при несъстоятелност в ЗАД Алианц България. Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, към компетентния орган ЗАД Алианц България със седалище и адрес на управление - София 1504 бул. Княз Дондуков 59, тел. 0800 13 014, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството Хермес Флай ООД. Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

 

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на този формуляр.


……………………………………………………………………………………………

 

/две имена/                                                                                                           /подпис/