/>

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”
Проект:
„Професионално израстване с Хермес Холидейс”
ДОГОВОР: ESF-1109-01-07015

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Договарящ орган:
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Бенефициент:
„ХЕРМЕС ХОЛИДЕЙС” АД
гр.София 1301,ул.”Позитано”№9А
Телефонен номер 029804413
Номер на факс 029804415
Срок за изпълнение: 01.01.2013 – 31.12.2013

Настоящият линк е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фирма „Хермес Холидейс”АД носи цялата отговорност за съдържанието, поместено на сайта, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Текуща информация за провеждането на проекта можете да намерите в подстраница "Дейности"